opp
Dostopnost

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Organizirano delovanje gluhih in naglušnih Pomurja poteka od ustanovitve društva v letu 1956 (v nadaljevanju društvo). Društvo deluje v javnem interesu in ima status invalidske organizacije. Deluje na območju 27 občin v Pomurju, vanj je včlanjenih 473 članov s statusom invalida.

Društvo si s svojimi aktivnostmi in izvajanjem posebnih socialnih programov prizadeva lajšati težave svojih članov pri vključevanju v delovno in socialno okolje. Pri tem se povezujejo z različnimi deležniki v lokalnem in širšem prostoru. Namen izvajanja posebnih socialnih programovje predvsem v preprečevanju socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluho-slepih oseb, nudenju enakih možnosti ter zagotavljanju pravočasnih in ustreznih informacij. Njihovi programi tako zapolnjujejo vrzel v mreži javnih služb, ki gluhim in naglušnim ne zagotavlja zadovoljivih in enakopravnih oblik pomoči.

Društvo je imelo v letu 2022 skupaj 4 redno zaposlene, od tega kar 4 zaposlene invalide oziroma kar 100 odstotkov zaposlenih. V društvu invalide zaposlujejo zato, da jim omogočijo socialno vključevanje, socialno varnost, da so aktivni ter da pridobivajo znanje, izkušnje ter samozavest za lažje vključevanje na trg dela

V društvu zagotavljajo delovna mesta oziroma nudijo zaposlitev in vključitev v rehabilitacijo najtežjim invalidom. V skladu z opredelitvami v podporni zaposlitvi nudijo zaposlenim vse storitve, ki so predvidene v individualnem načrtu podpore. Pri zaposlitvi invalidov na konkretnem delovnem mestu jim je zelo pomemben primeren odnos do zaposlenih invalidov in urejeni timski odnosi, kar pripomore k samostojnosti invalida na delovnem mestu.

Aktivni in inovativni so na področju razreševanja problemov brezposelnosti in zaposlovanja. Med prvimi so v Pomurju začeli izvajati programe javnih del, med prvimi v Sloveniji pa obliko podpornega zaposlovanja.. V okviru storitev zaposlitvene rehabilitacije se invalidi v društvu usposabljajo in zaposlujejo, nato pa opolnomočeni in z novimi znanji prehajajo v zaposlitev tudi k drugim delodajalcem na odprtem trgu dela. V društvu tako oblikujejo pozitivno prakso glede vključevanja invalidov v delovno okolje. Nudijo jim celostno podporo pri uresničevanju njihovih zaposlitvenih ciljev in večanju njihovih zaposlitvenih zmožnosti ter izgradnji pozitivne samopodobe za uspešnejši nastop na trgu dela.

Pri svojem delu upoštevajo in uveljavljajo pristop vseživljenjskega učenja in stalno skrbijo za dvigovanje temeljnih poklicnih in drugih kompetenc svojih uporabnikov in zaposlenih.