opp
Dostopnost

LEK farmacevtska družba d. d.

LEK farmacevtska družba je pomemben del mednarodnega farmacevtskega podjetja Novartis. Svoje več kot 75-letne izkušnje, znanje in dosežke pri razvoju in proizvodnji kakovostnih farmacevtskih izdelkov združujejo z Novartisovimi organizacijskimi enotami po vsem svetu. V družbi razvijajo, izdelujejo in tržijo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. Visoke standarde kakovosti uresničujejo v vseh delovnih procesih, razvoju in proizvodnji zdravil ter pri oskrbi trgov. Že desetletja dejavno soustvarjajo slovenski razvojno-raziskovalni prostor. Sodelujejo s slovenskimi univerzami in centri odličnosti. Uspešno povezujejo gospodarstvo in znanost.

Konec leta 2021 je bilo v družbi od 5397 zaposlenih 95 sodelavcev z invalidnostjo, kar je 1,8 odstotka vseh zaposlenih. Dolgoročna usmeritev in odločitev družbe je, da zaposlovanje invalidov, poleg čim večje vključenosti in zaposlovanja invalidov v družbi, zagotavljajo tudi z dolgoročnim sodelovanjem z zaposlitvenimi centri in podjetji, ki zaposlujejo invalide. Pri lažjih psihofizičnih delih (npr. ročne operacije pri pakiranju zdravil) vključujejo sodelavce dveh zaposlitvenih centrov, kjer v procesih dela mesečno sodeluje po več kot 70 invalidov na zaščitenih delovnih mestih. Dodatno poslovno sodelujejo tudi z več invalidskimi podjetji, s pomočjo katerih izvajajo različne aktivnosti.

Raznovrstnost in vključenost sta dve izmed pomembnih vrednot podjetja, ki ju spodbujajo tako na delovnem mestu kot v širšem okolju. Prizadevajo si za ohranjanje delovnih mest, njihovo prilagoditev potrebam sodelavcev in zagotavljanje novih možnosti zaposlitev oseb z invalidnostjo. Zavezujejo se k ohranjanju zaposlitve in vrnitvi oseb z invalidnostjo na delo ter skrbijo za dolgoročno zaposlitev sodelavcev in njihovo dobro počutje na delovnem mestu.

Družba poudarja pomen vlaganja v izobraževanje vseh sodelavcev, tudi tistih z invalidnostjo. Poudarek dajejo programom za mentalno, socialno in fizično dobro počutje vseh sodelavcev. Izvajajo tudi izobraževanja s ciljem seznanitve vseh sodelavcev z invalidnostjo in že obstoječa izobraževanja nadgrajujejo z vsebinami, povezanimi z invalidnostjo.

Zavedajo se pomena dostopnosti delovnih mest in pri prenovah ter tudi pri novih gradnjah proučujejo možnosti za prilagoditev delovnega okolja in upoštevajo vse potrebne smernice za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov gibalno oviranim osebam.

Prepričani so, da je invalidnost – vidna ali nevidna – del človeškega stanja in od nas zahteva, da smo bolj zavedni in vključujoči. Poudarjajo, da vključevanje in spoštovanje oseb z invalidnostjo pomeni zagotavljati možnost njihovega vključenja v vse dejavnosti, v katere je vključena splošna populacija, pri čemer so odstranjene vse morebitne ovire – fizične, vedenjske (odnosne), pravne ali regulatorne –, ki njim to na kakršenkoli način onemogočajo.