opp
Dostopnost

Za izvrševanje 76. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 

PRAVILNIK
o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov

1. člen
(vsebina pravilnika)
   (1) Ta pravilnik določa način izvedbe javnega natečaja za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: letna nagrada).
   (2) Prejemniku letne nagrade se podeli listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE«.
   (3) Promocijski logotip, njegova tipografija in barvna lestvica so določeni v prilogi tega pravilnika.
  
2. člen
(odbor)
   (1) Za izvedbo javnega natečaja minister, pristojen za invalidsko varstvo, imenuje odbor in določi njegove pristojnosti. Člani odbora so imenovani za obdobje štirih let.
   (2) Odbor ima osem članov, ki jih predlagajo:

 • Ekonomsko socialni svet: enega člana predstavnika reprezentativnih delodajalskih združenj in enega člana predstavnika reprezentativnih sindikatov,
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Razvojni center Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča,
 • Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIZRS),
 • Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, ki predlaga predstavnika invalidov in
 • ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

    (3) Odbor na prvi seji izbere predsednika in namestnika predsednika.

3. člen
(delo odbora)
   (1) Odbor je pri svojem delu samostojen v okviru danih pristojnosti.
   (2) Administrativno tehnična opravila, povezana s pripravo in izvedbo javnega natečaja in podelitvijo nagrade, vodenje evidence o podeljenih nagradah in arhiviranje, opravlja ZIZRS.

4. člen
(javni natečaj)
   (1) Ministrstvo vsako leto najpozneje do konca aprila na podlagi predloga besedila, pripravljenega s strani odbora, objavi na svoji spletni strani javni natečaj za podelitev letnih nagrad.
   (2) Javni natečaj iz prejšnjega odstavka vsebuje vsaj:

 • merila za podelitev nagrad,
 • navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti predlogu,
 • rok, do katerega je potrebno poslati predloge, in
 • naslov, na katerega je potrebno poslati predloge.

5. člen
(omejitve)
   Delodajalec, ki je v zadnjih treh letih pred objavo letnega javnega natečaja huje kršil predpise, ki urejajo delovno pravo, varnost in zdravje pri delu, ali davčno zakonodajo, ne more biti prejemnik letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov.

6. člen
(odločitev o prejemnikih letnih nagrad)
   (1) Odbor obravnava vse predloge, prejete v razpisnem roku. Odbor lahko pozove predlagatelje, da dopolnijo dokumentacijo ali zaprosi za dodatno obrazložitev.
   (2) Na podlagi prejete dokumentacije odbor prouči utemeljenost predlogov in uvrsti kandidate, za katere oceni, da so dosegli najpomembnejše uspehe na področju zaposlovanja invalidov, v ožji izbor.
   (3) O kandidatih iz prejšnjega odstavka odbor pridobi podatke iz uradnih evidenc, da niso kršitelji po prejšnjem členu in pripravi obrazložen predlog za podelitev nagrad, ki ga posreduje ministru.
   (4) O prejemnikih letnih nagrad odloči minister s sklepom.

7. člen
(podelitev letnih nagrad)
   (1) Podelitev letnih nagrad organizira in izvede ZIZRS v okviru letnega strokovnega izobraževanja iz četrtega odstavka 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14).
   (2) O prejemnikih letnih nagrad se vodi evidenca.
   (3) Za izvajanje nalog iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika in za izvedbo dogodka iz prvega odstavka tega člena ministrstvo sklene letno pogodbo o financiranju z ZIZRS.

Prehodne in končne določbe
8. člen
(pravica do uporabe logotipa)
   Pravico do uporabe promocijskega logotipa imajo tudi podjetja, ki so prejela letno nagrado v letu 2016.

9. člen
(objava javnega natečaja v letu 2017)
   Ne glede na prvi odstavek 4. člena tega pravilnika ministrstvo v letu 2017 objavi javni natečaj najpozneje do konca meseca junija.

10. člen
(končna določba)
   Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.dr. Anja Kopač Mrak,
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Št. 0072-2/2017/8
Ljubljana, dne 5. aprila 2017
EVA 2017-2611-0015