opp
Dostopnost

Po tem kodeksu so se dolžni ravnati strokovni delavci/delavke (v nadaljevanju: strokovni delavci) na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter zaposlovanja in socialne vključenosti invalidov.

Strokovni delavci izvajalca zaposlitvene rehabilitacije sprejemamo


Etični kodeks

strokovnih delavcev na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter zaposlovanja in socialne vključenosti invalidov

Strokovni delavec se ravna po naslednjih izhodiščih:

1. Moralna in zakonska izhodišča

Spoštuje pravice, ki jih zagotavljajo Ustava in zakoni Republike Slovenije, mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic, ki jih je sprejela ali ratificirala Republika Slovenija in kodeksi, ki veljajo na poklicnih področjih. Ravna po načelih etičnosti – občega dobrega, da bi tako zaščitil uporabnika/uporabnice (v nadaljevanju uporabnika) in samega sebe, pred napačno uporabo osebne, strokovne in družbene moči.

2. Odnos strokovni delavec – uporabnik

Spoštuje integriteto uporabnika in varuje njegovo dobrobit ter si prizadeva, da so interesi uporabnika v zvezi z delom in zaposlitvijo pred interesi drugih. Uporabnika je dolžan stalno in na razumljiv način seznanjati z vsebino, namenom in cilji rehabilitacije.

3. Dostopnost

Daje pobude in sodeluje pri uresničevanju pogojev, da so storitve rehabilitacije dostopne vsem uporabnikom, ne glede na vzrok, naravo ali vrsto njihove invalidnosti in ne glede na vrsto težav in ovir, ki jih je potrebno zmanjšati ali odpraviti.

4. Poklicni odnosi

Si prizadeva, da so poklicni odnosi z uporabniki, sodelavci, delodajalci, napotovalci in drugimi organizacijami, s katerimi sodeluje, usmerjeni tako, da vsi vključeni v proces, delujejo usmerjeno k najboljši možni koristi uporabnika za delo in zaposlitev. Z vsemi ravna in govori spoštljivo, iskreno in strokovno korektno.

5. Zaupnost

Zagotavlja zaupnost podatkov uporabnika, ki jih pridobi v času izvajanja rehabilitacije. Pri tem od uporabnika, v soglasju z njim, pridobiva samo tiste podatke, ki so povezani s ciljem rehabilitacije.

6. Vrednotenje

Spoštuje dobrobit uporabnika z upoštevanjem njegovih specifičnih lastnosti, v skladu s strokovnimi standardi pri izbiri metod in tehnik strokovnega dela, njihovi uporabi in pri vrednotenju izidov.

7. Strokovnost

Je dolžan skrbeti za stalno razvijanje svojega strokovnega znanja s ciljem zagotavljanja najvišje stopnje strokovne pomoči uporabniku. Strokovno deluje v mejah svoje izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj in sprejema le tiste naloge in obveznosti, za katere je usposobljen. Za njegov razvoj mora biti omogočeno stalno izobraževanje in usposabljanje v okviru Inštituta za rehabilitacijo, lastne delovne organizacije, intervizijskih in supervizijskih skupin, izobraževalnih ustanov in drugih organiziranih oblik izobraževanja in usposabljanja.

8. Raziskovanje

Sistematično raziskuje in razvija znanja na področju rehabilitacije in jih na čim bolj učinkovit način posreduje drugim delavcem in sodelavcem, ki delujejo na področju rehabilitacije.

9. Pomoč uporabniku po končani obravnavi

Zagotavlja pomoč uporabniku tudi po končani obravnavi, če se uporabnik, delodajalec ali druga institucija obrne nanj s problemom, povezanim s prvotno obravnavo.

10. Izvajanje in plačilo storitev zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Upošteva sprejeta strokovna merila pri izvajanju storitev rehabilitacije, trži svoje znanje in delo strokovno in odgovorno ter v skladu s sprejetimi ceniki.