opp
Dostopnost

Zaposlitvena rehabilitacija

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov zaposlitveno rehabilitacijo opredeljuje kot pravico invalida. Gre za sklop storitev, s katerimi se povečuje zaposljivost invalida, in to tako, da se usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži oziroma v njej napreduje ali da spremeni svojo poklicno kariero. Do zaposlitvene rehabilitacije so upravičeni tisti invalidi, ki po drugih predpisih nimajo pravice do enakih storitev rehabilitacije in če izpolnjujejo v zakonu opredeljena merila.

Invalida, uporabnika storitev zaposlitvene rehabilitacije, se obravnava kot enakovrednega člana v procesu zaposlitvene rehabilitacije z namenom, da se mu omogočijo pripadnost, soudeleženost in soodgovornost v rehabilitacijskem procesu.

Vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije so zlasti:
 

 • svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
 • priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,
 • pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
 • pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
 • razvijanje socialnih spretnosti in veščin,
 • pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,
 • analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
 • izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
 • izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
 • usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
 • spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,
 • spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
 • sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa,
 • ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov,
 • opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.


S standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije se uveljavlja strokovno doktrino, opredeljuje rehabilitacijski proces, njegovo vsebino, metode dela, pričakovane cilje in učinke ter temeljne strokovne in organizacijske pogoje, v katerih se storitve izvajajo.

Vse storitve zaposlitvene rehabilitacije pri posameznem izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira strokovni tim, na timskih sestankih. Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo člani strokovnega tima v skladu s sprejetimi standardi storitev.

Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba. Standarde storitev zaposlitvene rehabilitacije in mrežo mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije je pripravil Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo, sprejel pa minister, pristojen za invalidsko varstvo.