opp
Dostopnost

Prehod mladih na trg dela

Projekt Prehod mladih na trg dela

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju PREHOD MLADIH) je bil projekt, katerega cilj je bilo reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela. Namen projekta PREHOD MLADIH je bil s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela.

Projekt PREHOD MLADIH sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Partnerji projekta:

Projekt PREHOD MLADIH je izvajalo nacionalno projektno partnerstvo, ki ga je sestavljalo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot koordinator projekta in 13 izvajalcev programa zaposlitvene rehabilitacije kot projektni partnerji.

Obdobje izvajanja projekta:

Projekt PREHOD MLADIH se je izvajal med letoma 2018 in 2022 na območju celotne Slovenije, predvidena je bila vključitev 2073 mladih s posebnimi potrebami, pri čemer je za mladega štela oseba, mlajša od 29 let.

Ciljna skupina so bilimladi s posebnimi potrebami do 29. leta iz ene izmed naslednjih kategorij:

 • motnjo v duševnem razvoju,
 • slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
 • gluhoto in naglušnost,
 • govorno-jezikovne motnje,
 • gibalno oviranost,
 • dolgotrajno bolezen,
 • avtistične motnje ter
 • čustvene in vedenjske motnje,

in za katere se je ugotavljalo, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju.        

Ključni cilji projekta:

 • pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami in njihovo približevanje trgu dela,
 • spodbujanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami,
 • spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah in staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami,
 • vzpostavljanje enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.

Izvedene aktivnosti v okviru projekta:

 • vključitev skoraj 2100 mladih s posebnimi potrebami v projekt,
 • sodelovanje s strokovnimi delavci strokovnih timov za zaposlitveno rehabilitacijo,
 • sodelovanje s svetovalnimi in strokovnimi delavci ter sodelavci v šolah in drugih organizacijah, ki jih obiskujejo mladi s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje s starši oziroma skrbniki mladih s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje z delodajalci,
 • sodelovanje s drugimi strokovnimi organizacijami,
 • sodelovanje z državnimi organi,
 • sodelovanje z mediji,
 • izdaja različnega gradiva o projektu (zloženka, letak, plakat, spletna stran, FB in Youtube profil, video gradiva, radijski oglas, Vodnik po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami),
 • izobraževanja za strokovne delavce,
 • aktivna udeležba na konferencah, sejmih in drugih dogodkih,
 • strokovni prispevki na temo projekta,
 • izvedba zaključne konference projekta.

Storitve, ki smo jih izvajali v projektu:

 • sodelovanje pri naboru in izboru uporabnikov,
 • izdelava individualnega načrta za vključitev uporabnika,
 • motiviranje, opolnomočenje in spremljanje uporabnikov pri aktivnem prehodu iz šole na trg dela na podlagi individualnega načrta,
 • sodelovanje s strokovnimi delavci strokovnih timov za zaposlitveno rehabilitacijo,
 • sodelovanje s svetovalnimi in strokovnimi delavci ter sodelavci na šolah ali v drugih organi­zacijah, ki jih obiskujejo mladi s posebnimi potrebami,
 • motiviranje in ozaveščanje staršev oziroma skrbnikov uporabnikov za njihovo sodelovanje pri prehodu,
 • sodelovanje z delodajalci z namenom delovnega preizkusa, usposabljanja in možnosti za­poslitve uporabnika skladno z individualnim načrtom ter z namenom izoblikovanja mreže delodajalcev,
 • sodelovanje projektnih partnerjev pri strokovnih izhodiščih in strokovnih vprašanjih pri pre­hodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela,
 • medsebojna komunikacija vseh projektnih partnerjev,
 • administrativna dela, povezana s projekti prehoda in poročanjem ministrstvu.

Podzavihek – gradiva, nastala v okviru projekta:

 • zloženka (ob kliku povezava),
  • letak (ob kliku povezava),
  • Vodnik po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ob kliku povezava),
  • zaključni zbornik (ob kliku povezava).

Podzavihekvideo predstavitev projekta:

V okviru projekta PREHOD MLADIH smo pripravili 2 videa, prvi mlade iz ciljne skupine motivira k vključevanju v projekt, drugi pa nudi osnovne informacije o projektu.

(ob kliku povezava na obe video predstavitvi projekta)

Podzavihek – povzetki:

 • povzetek zaključne konference projekta PREHOD MLADIH (ob kliku povezava),
  • sklepi zaključne konference projekta PREHOD MLADIH (ob kliku povezava).

Informacije in kontakt:

Koordinator projekta je bilo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Za splošne informacije o projektu nam lahko pišete na spodnji elektronski naslov ali pokličete na spodnjo telefonsko številko.

Pisarna projekta: ZIZRS, Dunajska cesta 5 v Ljubljani.
E-pošta: zizrs@siol.net
Telefon: 01 2803464.

Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani projekta PREHOD MLADIH www.prehodmladih.si.