opp
Dostopnost


Projekt »ZMOREMO – Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov« smo skupaj izvajali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Društvo študentov invalidov Slovenije in Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Projekt je potekal od 1. januarja do 15. decembra 2015.

Projekt je bil financiran s pomočjo EU sredstev (program PROGRESS) s področja “Anti-discrimination and Diversity”.

Osnovni namen projekta ZMOREMO je bil prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov. Z izvajanjem projekta smo pripomogli k še večjemu uresničevanju določb Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Republika Slovenija ratificirala v letu 2008, k večjemu uresničevanju ciljev Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010 – 2020.

Glavne aktivnosti in naloge projekta ZMOREMO so bile:

  • medijska kampanja za večjo ozaveščenost o vprašanjih invalidnosti ter boljši seznanjenosti invalidov o njihovih pravicah,
  • različne delavnice za večje vključevanje invalidov v vsakdanje življenje s poudarkom na zaposlitvi,
  • analiza dostopnosti grajenega okolja (javnih objektov),
  • izdaja “Vodnika po pravicah invalidov” in spletnega vodnika dostopnosti,
  • ter izvedba različnih seminarjev na temo zaposlovanja invalidov.

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji je v sklopu projekta ZMOREMO pripravilo in organiziralo dvanajst enodnevnih seminarjev na temo »Sprejemanje različnosti«. Na seminarjih smo delodajalce seznanili s podporami, ki jih država zagotavlja na področju zaposlovanja invalidov. Še posebej so bile izpostavljene vrednote in načela podpornega zaposlovanja invalidov v običajnem delovnem okolju ter predstavljeni primeri dobre prakse in pomoči pri zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja.

Program usposabljanja in izobraževanja »Sprejemanje različnosti« je obsegal naslednje vsebine:

  • Razvojne smernice na področju družbene skrbi za invalide.
  • Zakonodajni okvir in spodbude pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov.
  • Različne vrste invalidnosti in opolnomočenje.
  • Pristopi in  metode ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.
  • Standardi in načela podpornega zaposlovanja invalidov.

Seminarja »Sprejemanje različnosti« so se v večini udeležili strokovni delavci, ki pri različnih delodajalcih skrbijo za človeške vire. Svoje mnenje o seminarjih so izrazili v anketi, ki je pokazala, da je bila velika večina udeležencev zadovoljna z organizacijo in vsebino enodnevnega srečanja. Seminarji so po mnenju udeležencev prispevali k večji informiranosti in ozaveščenosti o invalidih, njihovih pravicah in možnostih pri zaposlovanju. Udeleženci so predlagali tudi teme o katerih se bi v prihodnje želeli še bolj podrobno seznaniti.